کمترین: 
2742
بیشترین: 
2799
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2786
زمان: 
6/3 21:10
قیمت ریال عربستان امروز 3 شهریور 1397
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 3 شهریور 1397 , 2786 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/03 10:20","price":2742},{"date":"1397/06/03 11:50","price":2780},{"date":"1397/06/03 12:00","price":2783},{"date":"1397/06/03 12:10","price":2772},{"date":"1397/06/03 12:30","price":2754},{"date":"1397/06/03 12:50","price":2781},{"date":"1397/06/03 13:00","price":2770},{"date":"1397/06/03 13:10","price":2773},{"date":"1397/06/03 13:20","price":2770},{"date":"1397/06/03 13:30","price":2773},{"date":"1397/06/03 13:50","price":2784},{"date":"1397/06/03 14:00","price":2792},{"date":"1397/06/03 14:10","price":2795},{"date":"1397/06/03 14:30","price":2792},{"date":"1397/06/03 14:50","price":2799},{"date":"1397/06/03 15:00","price":2795},{"date":"1397/06/03 15:10","price":2790},{"date":"1397/06/03 15:20","price":2792},{"date":"1397/06/03 16:10","price":2795},{"date":"1397/06/03 16:20","price":2799},{"date":"1397/06/03 16:30","price":2792},{"date":"1397/06/03 17:00","price":2788},{"date":"1397/06/03 17:10","price":2784},{"date":"1397/06/03 17:20","price":2788},{"date":"1397/06/03 17:30","price":2777},{"date":"1397/06/03 17:50","price":2773},{"date":"1397/06/03 18:00","price":2770},{"date":"1397/06/03 18:20","price":2773},{"date":"1397/06/03 18:50","price":2777},{"date":"1397/06/03 19:10","price":2770},{"date":"1397/06/03 19:30","price":2773},{"date":"1397/06/03 19:50","price":2778},{"date":"1397/06/03 20:10","price":2782},{"date":"1397/06/03 20:20","price":2786},{"date":"1397/06/03 21:00","price":2789},{"date":"1397/06/03 21:10","price":2786}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398