کمترین: 
34028
بیشترین: 
34734
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
34568
زمان: 
6/3 21:10
قیمت دینار کویت امروز 3 شهریور 1397
قیمت دینار کویتدر تاریخ 3 شهریور 1397 , 34568 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/03 10:20","price":34028},{"date":"1397/06/03 11:50","price":34492},{"date":"1397/06/03 12:00","price":34538},{"date":"1397/06/03 12:10","price":34403},{"date":"1397/06/03 12:30","price":34177},{"date":"1397/06/03 12:50","price":34509},{"date":"1397/06/03 13:00","price":34416},{"date":"1397/06/03 13:20","price":34373},{"date":"1397/06/03 13:30","price":34416},{"date":"1397/06/03 13:50","price":34552},{"date":"1397/06/03 14:00","price":34644},{"date":"1397/06/03 14:10","price":34687},{"date":"1397/06/03 14:30","price":34644},{"date":"1397/06/03 14:50","price":34734},{"date":"1397/06/03 15:00","price":34687},{"date":"1397/06/03 15:10","price":34625},{"date":"1397/06/03 15:20","price":34644},{"date":"1397/06/03 16:10","price":34687},{"date":"1397/06/03 16:20","price":34734},{"date":"1397/06/03 16:30","price":34644},{"date":"1397/06/03 17:00","price":34598},{"date":"1397/06/03 17:10","price":34552},{"date":"1397/06/03 17:20","price":34598},{"date":"1397/06/03 17:30","price":34462},{"date":"1397/06/03 18:00","price":34373},{"date":"1397/06/03 18:20","price":34416},{"date":"1397/06/03 18:50","price":34462},{"date":"1397/06/03 19:10","price":34373},{"date":"1397/06/03 19:30","price":34416},{"date":"1397/06/03 19:50","price":34476},{"date":"1397/06/03 20:10","price":34522},{"date":"1397/06/03 20:20","price":34568},{"date":"1397/06/03 21:00","price":34611},{"date":"1397/06/03 21:10","price":34568}
بروزرسانی در تاریخ 15 آذر 1398