کمترین: 
1126
بیشترین: 
1149
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1144
زمان: 
6/3 21:10
قیمت کرون سوئد امروز 3 شهریور 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 3 شهریور 1397 , 1144 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/03 10:20","price":1126},{"date":"1397/06/03 11:50","price":1141},{"date":"1397/06/03 12:00","price":1143},{"date":"1397/06/03 12:10","price":1138},{"date":"1397/06/03 12:30","price":1131},{"date":"1397/06/03 12:50","price":1142},{"date":"1397/06/03 13:00","price":1137},{"date":"1397/06/03 13:10","price":1139},{"date":"1397/06/03 13:20","price":1137},{"date":"1397/06/03 13:30","price":1139},{"date":"1397/06/03 13:50","price":1143},{"date":"1397/06/03 14:00","price":1146},{"date":"1397/06/03 14:10","price":1148},{"date":"1397/06/03 14:30","price":1146},{"date":"1397/06/03 14:50","price":1149},{"date":"1397/06/03 15:00","price":1148},{"date":"1397/06/03 15:10","price":1145},{"date":"1397/06/03 15:20","price":1146},{"date":"1397/06/03 16:10","price":1148},{"date":"1397/06/03 16:20","price":1149},{"date":"1397/06/03 16:30","price":1146},{"date":"1397/06/03 17:00","price":1145},{"date":"1397/06/03 17:10","price":1143},{"date":"1397/06/03 17:20","price":1145},{"date":"1397/06/03 17:30","price":1140},{"date":"1397/06/03 17:50","price":1139},{"date":"1397/06/03 18:00","price":1137},{"date":"1397/06/03 18:20","price":1139},{"date":"1397/06/03 18:50","price":1140},{"date":"1397/06/03 19:10","price":1137},{"date":"1397/06/03 19:30","price":1139},{"date":"1397/06/03 19:50","price":1141},{"date":"1397/06/03 20:10","price":1142},{"date":"1397/06/03 20:20","price":1144},{"date":"1397/06/03 21:00","price":1145},{"date":"1397/06/03 21:10","price":1144}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398