کمترین: 
9238
بیشترین: 
9429
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9384
زمان: 
6/3 21:10
قیمت ین ژاپن امروز 3 شهریور 1397
قیمت ین ژاپندر تاریخ 3 شهریور 1397 , 9384 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/03 10:20","price":9238},{"date":"1397/06/03 11:50","price":9363},{"date":"1397/06/03 12:00","price":9376},{"date":"1397/06/03 12:10","price":9339},{"date":"1397/06/03 12:30","price":9278},{"date":"1397/06/03 12:50","price":9368},{"date":"1397/06/03 13:00","price":9343},{"date":"1397/06/03 13:20","price":9331},{"date":"1397/06/03 13:30","price":9343},{"date":"1397/06/03 13:50","price":9380},{"date":"1397/06/03 14:00","price":9405},{"date":"1397/06/03 14:10","price":9417},{"date":"1397/06/03 14:30","price":9405},{"date":"1397/06/03 14:50","price":9429},{"date":"1397/06/03 15:00","price":9417},{"date":"1397/06/03 15:10","price":9399},{"date":"1397/06/03 15:20","price":9405},{"date":"1397/06/03 16:10","price":9417},{"date":"1397/06/03 16:20","price":9429},{"date":"1397/06/03 16:30","price":9405},{"date":"1397/06/03 17:00","price":9392},{"date":"1397/06/03 17:10","price":9380},{"date":"1397/06/03 17:20","price":9392},{"date":"1397/06/03 17:30","price":9355},{"date":"1397/06/03 18:00","price":9331},{"date":"1397/06/03 18:20","price":9343},{"date":"1397/06/03 18:50","price":9355},{"date":"1397/06/03 19:10","price":9331},{"date":"1397/06/03 19:30","price":9343},{"date":"1397/06/03 19:50","price":9359},{"date":"1397/06/03 20:10","price":9372},{"date":"1397/06/03 20:20","price":9384},{"date":"1397/06/03 21:00","price":9396},{"date":"1397/06/03 21:10","price":9384}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398