کمترین: 
1509
بیشترین: 
1540
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1533
زمان: 
6/3 21:10
قیمت یوان چین امروز 3 شهریور 1397
قیمت یوان چیندر تاریخ 3 شهریور 1397 , 1533 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/03 10:20","price":1509},{"date":"1397/06/03 11:50","price":1530},{"date":"1397/06/03 12:00","price":1532},{"date":"1397/06/03 12:10","price":1526},{"date":"1397/06/03 12:30","price":1516},{"date":"1397/06/03 12:50","price":1530},{"date":"1397/06/03 13:00","price":1526},{"date":"1397/06/03 13:20","price":1524},{"date":"1397/06/03 13:30","price":1526},{"date":"1397/06/03 13:50","price":1532},{"date":"1397/06/03 14:00","price":1536},{"date":"1397/06/03 14:10","price":1538},{"date":"1397/06/03 14:30","price":1536},{"date":"1397/06/03 14:50","price":1540},{"date":"1397/06/03 15:00","price":1538},{"date":"1397/06/03 15:10","price":1535},{"date":"1397/06/03 15:20","price":1536},{"date":"1397/06/03 16:10","price":1538},{"date":"1397/06/03 16:20","price":1540},{"date":"1397/06/03 16:30","price":1536},{"date":"1397/06/03 17:00","price":1534},{"date":"1397/06/03 17:10","price":1532},{"date":"1397/06/03 17:20","price":1534},{"date":"1397/06/03 17:30","price":1528},{"date":"1397/06/03 18:00","price":1524},{"date":"1397/06/03 18:20","price":1526},{"date":"1397/06/03 18:50","price":1528},{"date":"1397/06/03 19:10","price":1524},{"date":"1397/06/03 19:30","price":1526},{"date":"1397/06/03 19:50","price":1529},{"date":"1397/06/03 20:10","price":1531},{"date":"1397/06/03 20:20","price":1533},{"date":"1397/06/03 21:00","price":1535},{"date":"1397/06/03 21:10","price":1533}
بروزرسانی در تاریخ 25 آذر 1398