کمترین: 
1715
بیشترین: 
1750
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1742
زمان: 
6/3 21:10
قیمت لیر ترکیه امروز 3 شهریور 1397
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 3 شهریور 1397 , 1742 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/03 10:20","price":1715},{"date":"1397/06/03 11:50","price":1738},{"date":"1397/06/03 12:00","price":1740},{"date":"1397/06/03 12:10","price":1733},{"date":"1397/06/03 12:30","price":1722},{"date":"1397/06/03 12:50","price":1739},{"date":"1397/06/03 13:00","price":1732},{"date":"1397/06/03 13:10","price":1734},{"date":"1397/06/03 13:20","price":1732},{"date":"1397/06/03 13:30","price":1734},{"date":"1397/06/03 13:50","price":1741},{"date":"1397/06/03 14:00","price":1746},{"date":"1397/06/03 14:10","price":1748},{"date":"1397/06/03 14:30","price":1746},{"date":"1397/06/03 14:50","price":1750},{"date":"1397/06/03 15:00","price":1748},{"date":"1397/06/03 15:10","price":1745},{"date":"1397/06/03 15:20","price":1746},{"date":"1397/06/03 16:10","price":1748},{"date":"1397/06/03 16:20","price":1750},{"date":"1397/06/03 16:30","price":1746},{"date":"1397/06/03 17:00","price":1743},{"date":"1397/06/03 17:10","price":1741},{"date":"1397/06/03 17:20","price":1743},{"date":"1397/06/03 17:30","price":1736},{"date":"1397/06/03 17:50","price":1734},{"date":"1397/06/03 18:00","price":1732},{"date":"1397/06/03 18:20","price":1734},{"date":"1397/06/03 18:50","price":1736},{"date":"1397/06/03 19:10","price":1732},{"date":"1397/06/03 19:30","price":1734},{"date":"1397/06/03 19:50","price":1737},{"date":"1397/06/03 20:10","price":1739},{"date":"1397/06/03 20:20","price":1742},{"date":"1397/06/03 21:00","price":1744},{"date":"1397/06/03 21:10","price":1742}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398