کمترین: 
2798
بیشترین: 
2856
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2842
زمان: 
6/3 21:10
قیمت درهم امارات امروز 3 شهریور 1397
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 3 شهریور 1397 , 2842 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/03 10:20","price":2798},{"date":"1397/06/03 11:50","price":2836},{"date":"1397/06/03 12:00","price":2840},{"date":"1397/06/03 12:10","price":2828},{"date":"1397/06/03 12:30","price":2810},{"date":"1397/06/03 12:50","price":2837},{"date":"1397/06/03 13:00","price":2830},{"date":"1397/06/03 13:20","price":2826},{"date":"1397/06/03 13:30","price":2830},{"date":"1397/06/03 13:50","price":2841},{"date":"1397/06/03 14:00","price":2848},{"date":"1397/06/03 14:10","price":2852},{"date":"1397/06/03 14:30","price":2848},{"date":"1397/06/03 14:50","price":2856},{"date":"1397/06/03 15:00","price":2852},{"date":"1397/06/03 15:10","price":2847},{"date":"1397/06/03 15:20","price":2848},{"date":"1397/06/03 16:10","price":2852},{"date":"1397/06/03 16:20","price":2856},{"date":"1397/06/03 16:30","price":2848},{"date":"1397/06/03 17:00","price":2844},{"date":"1397/06/03 17:10","price":2841},{"date":"1397/06/03 17:20","price":2844},{"date":"1397/06/03 17:30","price":2833},{"date":"1397/06/03 18:00","price":2826},{"date":"1397/06/03 18:20","price":2830},{"date":"1397/06/03 18:50","price":2833},{"date":"1397/06/03 19:10","price":2826},{"date":"1397/06/03 19:30","price":2830},{"date":"1397/06/03 19:50","price":2834},{"date":"1397/06/03 20:10","price":2838},{"date":"1397/06/03 20:20","price":2842},{"date":"1397/06/03 21:00","price":2846},{"date":"1397/06/03 21:10","price":2842}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398