کمترین: 
13204
بیشترین: 
13478
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13414
زمان: 
6/3 21:10
قیمت پوند امروز 3 شهریور 1397
قیمت پونددر تاریخ 3 شهریور 1397 , 13414 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/03 10:20","price":13204},{"date":"1397/06/03 11:50","price":13384},{"date":"1397/06/03 12:00","price":13402},{"date":"1397/06/03 12:10","price":13349},{"date":"1397/06/03 12:30","price":13262},{"date":"1397/06/03 12:50","price":13390},{"date":"1397/06/03 13:00","price":13355},{"date":"1397/06/03 13:20","price":13338},{"date":"1397/06/03 13:30","price":13355},{"date":"1397/06/03 13:50","price":13407},{"date":"1397/06/03 14:00","price":13443},{"date":"1397/06/03 14:10","price":13460},{"date":"1397/06/03 14:30","price":13443},{"date":"1397/06/03 14:50","price":13478},{"date":"1397/06/03 15:00","price":13460},{"date":"1397/06/03 15:10","price":13435},{"date":"1397/06/03 15:20","price":13443},{"date":"1397/06/03 16:10","price":13460},{"date":"1397/06/03 16:20","price":13478},{"date":"1397/06/03 16:30","price":13443},{"date":"1397/06/03 17:00","price":13425},{"date":"1397/06/03 17:10","price":13407},{"date":"1397/06/03 17:20","price":13425},{"date":"1397/06/03 17:30","price":13372},{"date":"1397/06/03 18:00","price":13338},{"date":"1397/06/03 18:20","price":13355},{"date":"1397/06/03 18:50","price":13372},{"date":"1397/06/03 19:10","price":13338},{"date":"1397/06/03 19:30","price":13355},{"date":"1397/06/03 19:50","price":13378},{"date":"1397/06/03 20:10","price":13396},{"date":"1397/06/03 20:20","price":13414},{"date":"1397/06/03 21:00","price":13430},{"date":"1397/06/03 21:10","price":13414}
بروزرسانی در تاریخ 04 بهمن 1399