کمترین: 
11943
بیشترین: 
12191
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
12133
زمان: 
6/3 21:10
قیمت یورو امروز 3 شهریور 1397
قیمت یورودر تاریخ 3 شهریور 1397 , 12133 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/03 10:20","price":11943},{"date":"1397/06/03 11:50","price":12106},{"date":"1397/06/03 12:00","price":12122},{"date":"1397/06/03 12:10","price":12075},{"date":"1397/06/03 12:30","price":11996},{"date":"1397/06/03 12:50","price":12112},{"date":"1397/06/03 13:00","price":12079},{"date":"1397/06/03 13:20","price":12064},{"date":"1397/06/03 13:30","price":12079},{"date":"1397/06/03 13:50","price":12127},{"date":"1397/06/03 14:00","price":12159},{"date":"1397/06/03 14:10","price":12175},{"date":"1397/06/03 14:30","price":12159},{"date":"1397/06/03 14:50","price":12191},{"date":"1397/06/03 15:00","price":12175},{"date":"1397/06/03 15:10","price":12153},{"date":"1397/06/03 15:20","price":12159},{"date":"1397/06/03 16:10","price":12175},{"date":"1397/06/03 16:20","price":12191},{"date":"1397/06/03 16:30","price":12159},{"date":"1397/06/03 17:00","price":12143},{"date":"1397/06/03 17:10","price":12127},{"date":"1397/06/03 17:20","price":12143},{"date":"1397/06/03 17:30","price":12096},{"date":"1397/06/03 18:00","price":12064},{"date":"1397/06/03 18:20","price":12079},{"date":"1397/06/03 18:50","price":12096},{"date":"1397/06/03 19:10","price":12064},{"date":"1397/06/03 19:30","price":12079},{"date":"1397/06/03 19:50","price":12100},{"date":"1397/06/03 20:10","price":12116},{"date":"1397/06/03 20:20","price":12133},{"date":"1397/06/03 21:00","price":12148},{"date":"1397/06/03 21:10","price":12133}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398