کمترین: 
بیشترین: 
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
676.88
زمان: 
6/3 05:08
قیمت گازوئیل امروز 3 شهریور 1397
قیمت گازوئیلدر تاریخ 3 شهریور 1397 , 676.88 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/03 00:08","price":675.88},{"date":"1397/06/03 01:08","price":676.88},{"date":"1397/06/03 04:08","price":},{"date":"1397/06/03 05:08","price":676.88}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398