کمترین: 
2.1989
بیشترین: 
2.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.1999
زمان: 
6/3 02:08
قیمت نفت کوره امروز 3 شهریور 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 3 شهریور 1397 , 2.1999 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/03 00:08","price":2.1989},{"date":"1397/06/03 01:08","price":2.2},{"date":"1397/06/03 02:08","price":2.1999}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398