کمترین: 
بیشترین: 
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
68.54
زمان: 
6/3 05:08
قیمت نفت سبک امروز 3 شهریور 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 3 شهریور 1397 , 68.54 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/03 00:08","price":68.56},{"date":"1397/06/03 01:08","price":68.61},{"date":"1397/06/03 02:08","price":68.54},{"date":"1397/06/03 04:08","price":},{"date":"1397/06/03 05:08","price":68.54}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398