کمترین: 
73.01
بیشترین: 
73.01
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
73.01
زمان: 
6/2 19:08
قیمت نفت اوپک امروز 2 شهریور 1397
قیمت نفت اوپکدر تاریخ 2 شهریور 1397 , 73.01 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/02 19:08","price":73.01}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398