کمترین: 
1272500
بیشترین: 
1276500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1273500
زمان: 
6/2 18:45
قیمت آبشده جهانی امروز 2 شهریور 1397
قیمت آبشده جهانیدر تاریخ 2 شهریور 1397 , 1273500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/02 12:55","price":1272500},{"date":"1397/06/02 13:25","price":1274500},{"date":"1397/06/02 13:45","price":1275500},{"date":"1397/06/02 13:50","price":1274500},{"date":"1397/06/02 14:05","price":1273500},{"date":"1397/06/02 15:00","price":1272500},{"date":"1397/06/02 15:10","price":1273500},{"date":"1397/06/02 15:30","price":1274500},{"date":"1397/06/02 15:50","price":1275500},{"date":"1397/06/02 16:25","price":1276500},{"date":"1397/06/02 16:50","price":1274500},{"date":"1397/06/02 16:55","price":1272500},{"date":"1397/06/02 18:10","price":1273500},{"date":"1397/06/02 18:40","price":1272500},{"date":"1397/06/02 18:45","price":1273500}
بروزرسانی در تاریخ 20 آذر 1398