کمترین: 
2.059
بیشترین: 
2.0869
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.0783
زمان: 
6/2 23:08
قیمت بنزین امروز 2 شهریور 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 2 شهریور 1397 , 2.0783 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/02 00:16","price":2.059},{"date":"1397/06/02 01:08","price":2.0605},{"date":"1397/06/02 02:08","price":2.061},{"date":"1397/06/02 03:08","price":2.0615},{"date":"1397/06/02 04:08","price":2.0605},{"date":"1397/06/02 04:32","price":2.062},{"date":"1397/06/02 05:08","price":2.06},{"date":"1397/06/02 06:08","price":2.0655},{"date":"1397/06/02 07:08","price":2.0665},{"date":"1397/06/02 08:08","price":2.0675},{"date":"1397/06/02 09:08","price":2.0685},{"date":"1397/06/02 10:08","price":2.069},{"date":"1397/06/02 11:08","price":2.068},{"date":"1397/06/02 12:08","price":2.0695},{"date":"1397/06/02 13:08","price":2.0745},{"date":"1397/06/02 14:08","price":2.0717},{"date":"1397/06/02 14:32","price":2.0725},{"date":"1397/06/02 15:08","price":2.0795},{"date":"1397/06/02 16:08","price":2.0765},{"date":"1397/06/02 17:08","price":2.0737},{"date":"1397/06/02 18:08","price":2.0869},{"date":"1397/06/02 19:08","price":2.0765},{"date":"1397/06/02 20:08","price":2.0828},{"date":"1397/06/02 21:08","price":2.0835},{"date":"1397/06/02 22:08","price":2.0821},{"date":"1397/06/02 23:08","price":2.0783}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398