کمترین: 
667.5
بیشترین: 
679.13
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
677.25
زمان: 
6/2 23:08
قیمت گازوئیل امروز 2 شهریور 1397
قیمت گازوئیلدر تاریخ 2 شهریور 1397 , 677.25 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/02 00:16","price":667.88},{"date":"1397/06/02 01:08","price":668},{"date":"1397/06/02 01:32","price":667.88},{"date":"1397/06/02 02:08","price":667.5},{"date":"1397/06/02 05:08","price":667.63},{"date":"1397/06/02 06:08","price":669.38},{"date":"1397/06/02 07:08","price":669.63},{"date":"1397/06/02 08:08","price":669.38},{"date":"1397/06/02 09:08","price":669.63},{"date":"1397/06/02 10:08","price":670.5},{"date":"1397/06/02 11:08","price":670.63},{"date":"1397/06/02 12:08","price":672.13},{"date":"1397/06/02 13:08","price":674.13},{"date":"1397/06/02 14:08","price":673.13},{"date":"1397/06/02 14:32","price":673.63},{"date":"1397/06/02 15:08","price":675.75},{"date":"1397/06/02 16:08","price":675.13},{"date":"1397/06/02 17:08","price":674.63},{"date":"1397/06/02 18:08","price":679.13},{"date":"1397/06/02 19:08","price":678.63},{"date":"1397/06/02 20:08","price":679.13},{"date":"1397/06/02 22:08","price":677.88},{"date":"1397/06/02 23:08","price":677.25}
بروزرسانی در تاریخ 15 آذر 1398