کمترین: 
2.1763
بیشترین: 
2.2115
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.2011
زمان: 
6/2 23:08
قیمت نفت کوره امروز 2 شهریور 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 2 شهریور 1397 , 2.2011 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/02 00:16","price":2.1768},{"date":"1397/06/02 01:08","price":2.177},{"date":"1397/06/02 01:32","price":2.1765},{"date":"1397/06/02 03:08","price":2.1781},{"date":"1397/06/02 04:08","price":2.178},{"date":"1397/06/02 04:32","price":2.1774},{"date":"1397/06/02 05:08","price":2.1763},{"date":"1397/06/02 06:08","price":2.1824},{"date":"1397/06/02 07:08","price":2.1826},{"date":"1397/06/02 08:08","price":2.1823},{"date":"1397/06/02 09:08","price":2.1829},{"date":"1397/06/02 10:08","price":2.185},{"date":"1397/06/02 11:08","price":2.1856},{"date":"1397/06/02 12:08","price":2.1902},{"date":"1397/06/02 13:08","price":2.1947},{"date":"1397/06/02 14:08","price":2.1932},{"date":"1397/06/02 14:32","price":2.1942},{"date":"1397/06/02 15:08","price":2.201},{"date":"1397/06/02 16:08","price":2.1979},{"date":"1397/06/02 17:08","price":2.1959},{"date":"1397/06/02 18:08","price":2.2112},{"date":"1397/06/02 19:08","price":2.2093},{"date":"1397/06/02 20:08","price":2.2115},{"date":"1397/06/02 21:08","price":2.2098},{"date":"1397/06/02 22:08","price":2.2065},{"date":"1397/06/02 23:08","price":2.2011}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398