کمترین: 
74.71
بیشترین: 
76.17
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
75.84
زمان: 
6/2 23:08
قیمت نفت برنت امروز 2 شهریور 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 2 شهریور 1397 , 75.84 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/02 00:16","price":74.77},{"date":"1397/06/02 01:08","price":74.8},{"date":"1397/06/02 01:32","price":74.78},{"date":"1397/06/02 02:08","price":74.75},{"date":"1397/06/02 03:08","price":74.72},{"date":"1397/06/02 05:08","price":74.71},{"date":"1397/06/02 06:08","price":74.97},{"date":"1397/06/02 07:08","price":74.92},{"date":"1397/06/02 08:08","price":75},{"date":"1397/06/02 09:08","price":75.08},{"date":"1397/06/02 10:08","price":75.17},{"date":"1397/06/02 11:08","price":75.14},{"date":"1397/06/02 12:08","price":75.19},{"date":"1397/06/02 13:08","price":75.35},{"date":"1397/06/02 14:08","price":75.25},{"date":"1397/06/02 14:32","price":75.36},{"date":"1397/06/02 15:08","price":75.67},{"date":"1397/06/02 16:08","price":75.58},{"date":"1397/06/02 17:08","price":75.56},{"date":"1397/06/02 18:08","price":76.06},{"date":"1397/06/02 19:08","price":76.03},{"date":"1397/06/02 20:08","price":76.08},{"date":"1397/06/02 21:08","price":76.17},{"date":"1397/06/02 22:08","price":75.94},{"date":"1397/06/02 23:08","price":75.84}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398