کمترین: 
67.83
بیشترین: 
69.11
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
68.75
زمان: 
6/2 23:08
قیمت نفت سبک امروز 2 شهریور 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 2 شهریور 1397 , 68.75 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/02 00:16","price":67.84},{"date":"1397/06/02 01:08","price":67.87},{"date":"1397/06/02 01:32","price":67.91},{"date":"1397/06/02 02:08","price":67.88},{"date":"1397/06/02 03:08","price":67.92},{"date":"1397/06/02 04:08","price":67.88},{"date":"1397/06/02 04:32","price":67.87},{"date":"1397/06/02 05:08","price":67.83},{"date":"1397/06/02 06:08","price":68.09},{"date":"1397/06/02 07:08","price":68.08},{"date":"1397/06/02 08:08","price":68.18},{"date":"1397/06/02 09:08","price":68.25},{"date":"1397/06/02 10:08","price":68.31},{"date":"1397/06/02 11:08","price":68.3},{"date":"1397/06/02 12:08","price":68.31},{"date":"1397/06/02 13:08","price":68.42},{"date":"1397/06/02 14:08","price":68.39},{"date":"1397/06/02 14:32","price":68.44},{"date":"1397/06/02 15:08","price":68.64},{"date":"1397/06/02 17:08","price":68.61},{"date":"1397/06/02 18:08","price":69.03},{"date":"1397/06/02 19:08","price":69.05},{"date":"1397/06/02 20:08","price":69.06},{"date":"1397/06/02 21:08","price":69.11},{"date":"1397/06/02 22:08","price":68.95},{"date":"1397/06/02 23:08","price":68.75}
بروزرسانی در تاریخ 25 آذر 1398