کمترین: 
1273500
بیشترین: 
1281500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1275500
زمان: 
6/1 18:05
قیمت آبشده جهانی امروز 1 شهریور 1397
قیمت آبشده جهانیدر تاریخ 1 شهریور 1397 , 1275500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/01 12:00","price":1274500},{"date":"1397/06/01 12:05","price":1276500},{"date":"1397/06/01 12:25","price":1277500},{"date":"1397/06/01 12:55","price":1278500},{"date":"1397/06/01 13:40","price":1279500},{"date":"1397/06/01 13:45","price":1280500},{"date":"1397/06/01 14:25","price":1279500},{"date":"1397/06/01 14:40","price":1280500},{"date":"1397/06/01 14:45","price":1278500},{"date":"1397/06/01 14:50","price":1280500},{"date":"1397/06/01 14:55","price":1281500},{"date":"1397/06/01 15:00","price":1280500},{"date":"1397/06/01 15:05","price":1278500},{"date":"1397/06/01 15:15","price":1277500},{"date":"1397/06/01 15:30","price":1280500},{"date":"1397/06/01 15:40","price":1281500},{"date":"1397/06/01 16:05","price":1279500},{"date":"1397/06/01 16:15","price":1278500},{"date":"1397/06/01 16:40","price":1277500},{"date":"1397/06/01 16:45","price":1276500},{"date":"1397/06/01 16:50","price":1277500},{"date":"1397/06/01 16:55","price":1276500},{"date":"1397/06/01 17:00","price":1274500},{"date":"1397/06/01 17:30","price":1276500},{"date":"1397/06/01 17:40","price":1274500},{"date":"1397/06/01 17:55","price":1273500},{"date":"1397/06/01 18:00","price":1274500},{"date":"1397/06/01 18:05","price":1275500}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398