کمترین: 
1612
بیشترین: 
1650
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1624
زمان: 
6/1 21:10
قیمت کرون دانمارک امروز 1 شهریور 1397
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 1 شهریور 1397 , 1624 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/01 11:00","price":1641},{"date":"1397/06/01 11:20","price":1640},{"date":"1397/06/01 11:30","price":1642},{"date":"1397/06/01 11:50","price":1650},{"date":"1397/06/01 12:00","price":1646},{"date":"1397/06/01 12:10","price":1641},{"date":"1397/06/01 12:20","price":1642},{"date":"1397/06/01 12:30","price":1647},{"date":"1397/06/01 12:50","price":1644},{"date":"1397/06/01 13:00","price":1640},{"date":"1397/06/01 13:10","price":1644},{"date":"1397/06/01 13:20","price":1650},{"date":"1397/06/01 13:30","price":1649},{"date":"1397/06/01 13:50","price":1647},{"date":"1397/06/01 14:00","price":1648},{"date":"1397/06/01 14:10","price":1647},{"date":"1397/06/01 14:20","price":1644},{"date":"1397/06/01 14:30","price":1639},{"date":"1397/06/01 14:50","price":1637},{"date":"1397/06/01 15:00","price":1633},{"date":"1397/06/01 15:10","price":1636},{"date":"1397/06/01 15:20","price":1634},{"date":"1397/06/01 15:30","price":1633},{"date":"1397/06/01 15:50","price":1632},{"date":"1397/06/01 16:00","price":1633},{"date":"1397/06/01 16:10","price":1638},{"date":"1397/06/01 16:20","price":1633},{"date":"1397/06/01 16:30","price":1631},{"date":"1397/06/01 16:50","price":1627},{"date":"1397/06/01 17:00","price":1617},{"date":"1397/06/01 17:20","price":1614},{"date":"1397/06/01 17:30","price":1612},{"date":"1397/06/01 17:50","price":1620},{"date":"1397/06/01 18:00","price":1621},{"date":"1397/06/01 18:10","price":1622},{"date":"1397/06/01 18:20","price":1626},{"date":"1397/06/01 18:30","price":1623},{"date":"1397/06/01 18:50","price":1622},{"date":"1397/06/01 19:10","price":1624},{"date":"1397/06/01 19:20","price":1627},{"date":"1397/06/01 19:30","price":1625},{"date":"1397/06/01 19:50","price":1621},{"date":"1397/06/01 20:00","price":1622},{"date":"1397/06/01 20:20","price":1627},{"date":"1397/06/01 20:30","price":1626},{"date":"1397/06/01 20:50","price":1627},{"date":"1397/06/01 21:10","price":1624}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1399