کمترین: 
6071
بیشترین: 
6226
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6132
زمان: 
6/1 21:20
قیمت منات آذربایجان امروز 1 شهریور 1397
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 1 شهریور 1397 , 6132 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/01 10:20","price":6188},{"date":"1397/06/01 10:30","price":6190},{"date":"1397/06/01 10:50","price":6188},{"date":"1397/06/01 11:10","price":6189},{"date":"1397/06/01 11:20","price":6187},{"date":"1397/06/01 11:30","price":6190},{"date":"1397/06/01 11:50","price":6219},{"date":"1397/06/01 12:00","price":6204},{"date":"1397/06/01 12:10","price":6191},{"date":"1397/06/01 12:30","price":6212},{"date":"1397/06/01 12:50","price":6195},{"date":"1397/06/01 13:00","price":6190},{"date":"1397/06/01 13:10","price":6204},{"date":"1397/06/01 13:20","price":6226},{"date":"1397/06/01 13:30","price":6221},{"date":"1397/06/01 13:50","price":6215},{"date":"1397/06/01 14:00","price":6225},{"date":"1397/06/01 14:10","price":6219},{"date":"1397/06/01 14:20","price":6204},{"date":"1397/06/01 14:30","price":6186},{"date":"1397/06/01 14:50","price":6178},{"date":"1397/06/01 15:00","price":6160},{"date":"1397/06/01 15:10","price":6170},{"date":"1397/06/01 15:20","price":6163},{"date":"1397/06/01 15:30","price":6159},{"date":"1397/06/01 15:50","price":6141},{"date":"1397/06/01 16:00","price":6152},{"date":"1397/06/01 16:10","price":6165},{"date":"1397/06/01 16:20","price":6143},{"date":"1397/06/01 16:30","price":6142},{"date":"1397/06/01 16:50","price":6132},{"date":"1397/06/01 17:00","price":6092},{"date":"1397/06/01 17:20","price":6080},{"date":"1397/06/01 17:30","price":6071},{"date":"1397/06/01 17:50","price":6109},{"date":"1397/06/01 18:00","price":6113},{"date":"1397/06/01 18:10","price":6118},{"date":"1397/06/01 18:20","price":6138},{"date":"1397/06/01 18:30","price":6121},{"date":"1397/06/01 18:50","price":6115},{"date":"1397/06/01 19:00","price":6119},{"date":"1397/06/01 19:10","price":6128},{"date":"1397/06/01 19:20","price":6138},{"date":"1397/06/01 19:30","price":6132},{"date":"1397/06/01 19:50","price":6114},{"date":"1397/06/01 20:00","price":6115},{"date":"1397/06/01 20:10","price":6113},{"date":"1397/06/01 20:20","price":6132},{"date":"1397/06/01 20:30","price":6131},{"date":"1397/06/01 20:50","price":6142},{"date":"1397/06/01 21:00","price":6140},{"date":"1397/06/01 21:10","price":6133},{"date":"1397/06/01 21:20","price":6132}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398