کمترین: 
2528
بیشترین: 
2594
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2553
زمان: 
6/1 21:20
قیمت رینگیت مالزی امروز 1 شهریور 1397
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 1 شهریور 1397 , 2553 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/01 10:20","price":2580},{"date":"1397/06/01 10:50","price":2579},{"date":"1397/06/01 11:10","price":2580},{"date":"1397/06/01 11:20","price":2579},{"date":"1397/06/01 11:30","price":2580},{"date":"1397/06/01 11:50","price":2592},{"date":"1397/06/01 12:00","price":2586},{"date":"1397/06/01 12:10","price":2580},{"date":"1397/06/01 12:30","price":2585},{"date":"1397/06/01 12:50","price":2581},{"date":"1397/06/01 13:00","price":2578},{"date":"1397/06/01 13:10","price":2584},{"date":"1397/06/01 13:20","price":2593},{"date":"1397/06/01 13:30","price":2590},{"date":"1397/06/01 14:00","price":2594},{"date":"1397/06/01 14:10","price":2590},{"date":"1397/06/01 14:20","price":2584},{"date":"1397/06/01 14:30","price":2577},{"date":"1397/06/01 14:50","price":2573},{"date":"1397/06/01 15:00","price":2566},{"date":"1397/06/01 15:10","price":2568},{"date":"1397/06/01 15:20","price":2565},{"date":"1397/06/01 15:30","price":2563},{"date":"1397/06/01 15:50","price":2557},{"date":"1397/06/01 16:00","price":2561},{"date":"1397/06/01 16:10","price":2567},{"date":"1397/06/01 16:20","price":2558},{"date":"1397/06/01 16:30","price":2557},{"date":"1397/06/01 16:50","price":2553},{"date":"1397/06/01 17:00","price":2536},{"date":"1397/06/01 17:20","price":2531},{"date":"1397/06/01 17:30","price":2528},{"date":"1397/06/01 17:50","price":2544},{"date":"1397/06/01 18:00","price":2545},{"date":"1397/06/01 18:10","price":2547},{"date":"1397/06/01 18:20","price":2555},{"date":"1397/06/01 18:30","price":2548},{"date":"1397/06/01 18:50","price":2546},{"date":"1397/06/01 19:00","price":2547},{"date":"1397/06/01 19:10","price":2551},{"date":"1397/06/01 19:20","price":2555},{"date":"1397/06/01 19:30","price":2553},{"date":"1397/06/01 19:50","price":2546},{"date":"1397/06/01 20:10","price":2545},{"date":"1397/06/01 20:20","price":2553},{"date":"1397/06/01 20:50","price":2556},{"date":"1397/06/01 21:10","price":2554},{"date":"1397/06/01 21:20","price":2553}
بروزرسانی در تاریخ 20 آذر 1398