کمترین: 
1322
بیشترین: 
1356
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1336
زمان: 
6/1 21:10
قیمت دلار هنگ کنگ امروز 1 شهریور 1397
قیمت دلار هنگ کنگدر تاریخ 1 شهریور 1397 , 1336 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/01 10:20","price":1348},{"date":"1397/06/01 11:20","price":1347},{"date":"1397/06/01 11:30","price":1348},{"date":"1397/06/01 11:50","price":1354},{"date":"1397/06/01 12:00","price":1351},{"date":"1397/06/01 12:10","price":1348},{"date":"1397/06/01 12:30","price":1353},{"date":"1397/06/01 12:50","price":1350},{"date":"1397/06/01 13:00","price":1348},{"date":"1397/06/01 13:10","price":1351},{"date":"1397/06/01 13:20","price":1356},{"date":"1397/06/01 13:30","price":1355},{"date":"1397/06/01 13:50","price":1354},{"date":"1397/06/01 14:00","price":1356},{"date":"1397/06/01 14:10","price":1354},{"date":"1397/06/01 14:20","price":1351},{"date":"1397/06/01 14:30","price":1347},{"date":"1397/06/01 14:50","price":1345},{"date":"1397/06/01 15:00","price":1342},{"date":"1397/06/01 15:10","price":1344},{"date":"1397/06/01 15:20","price":1342},{"date":"1397/06/01 15:30","price":1341},{"date":"1397/06/01 15:50","price":1337},{"date":"1397/06/01 16:00","price":1340},{"date":"1397/06/01 16:10","price":1343},{"date":"1397/06/01 16:20","price":1340},{"date":"1397/06/01 16:30","price":1338},{"date":"1397/06/01 16:50","price":1335},{"date":"1397/06/01 17:00","price":1327},{"date":"1397/06/01 17:20","price":1324},{"date":"1397/06/01 17:30","price":1322},{"date":"1397/06/01 17:50","price":1331},{"date":"1397/06/01 18:10","price":1332},{"date":"1397/06/01 18:20","price":1337},{"date":"1397/06/01 18:30","price":1333},{"date":"1397/06/01 18:50","price":1332},{"date":"1397/06/01 19:10","price":1335},{"date":"1397/06/01 19:20","price":1337},{"date":"1397/06/01 19:30","price":1336},{"date":"1397/06/01 19:50","price":1332},{"date":"1397/06/01 20:10","price":1331},{"date":"1397/06/01 20:20","price":1335},{"date":"1397/06/01 20:50","price":1337},{"date":"1397/06/01 21:10","price":1336}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398