کمترین: 
7579
بیشترین: 
7774
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
7641
زمان: 
6/1 21:10
قیمت دلار سنگاپور امروز 1 شهریور 1397
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 1 شهریور 1397 , 7641 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/01 10:20","price":7721},{"date":"1397/06/01 10:30","price":7722},{"date":"1397/06/01 10:50","price":7721},{"date":"1397/06/01 11:00","price":7724},{"date":"1397/06/01 11:10","price":7726},{"date":"1397/06/01 11:20","price":7724},{"date":"1397/06/01 11:30","price":7725},{"date":"1397/06/01 11:50","price":7763},{"date":"1397/06/01 12:00","price":7740},{"date":"1397/06/01 12:10","price":7726},{"date":"1397/06/01 12:20","price":7727},{"date":"1397/06/01 12:30","price":7751},{"date":"1397/06/01 12:50","price":7732},{"date":"1397/06/01 13:00","price":7728},{"date":"1397/06/01 13:10","price":7745},{"date":"1397/06/01 13:20","price":7774},{"date":"1397/06/01 13:30","price":7764},{"date":"1397/06/01 13:50","price":7755},{"date":"1397/06/01 14:00","price":7766},{"date":"1397/06/01 14:10","price":7759},{"date":"1397/06/01 14:20","price":7744},{"date":"1397/06/01 14:30","price":7721},{"date":"1397/06/01 14:50","price":7710},{"date":"1397/06/01 15:00","price":7688},{"date":"1397/06/01 15:10","price":7702},{"date":"1397/06/01 15:20","price":7694},{"date":"1397/06/01 15:30","price":7684},{"date":"1397/06/01 15:50","price":7669},{"date":"1397/06/01 16:00","price":7679},{"date":"1397/06/01 16:10","price":7697},{"date":"1397/06/01 16:20","price":7673},{"date":"1397/06/01 16:30","price":7671},{"date":"1397/06/01 16:50","price":7655},{"date":"1397/06/01 17:00","price":7605},{"date":"1397/06/01 17:20","price":7588},{"date":"1397/06/01 17:30","price":7579},{"date":"1397/06/01 17:50","price":7621},{"date":"1397/06/01 18:00","price":7626},{"date":"1397/06/01 18:10","price":7633},{"date":"1397/06/01 18:20","price":7657},{"date":"1397/06/01 18:30","price":7633},{"date":"1397/06/01 18:50","price":7627},{"date":"1397/06/01 19:00","price":7630},{"date":"1397/06/01 19:10","price":7637},{"date":"1397/06/01 19:20","price":7651},{"date":"1397/06/01 19:30","price":7646},{"date":"1397/06/01 19:50","price":7622},{"date":"1397/06/01 20:00","price":7623},{"date":"1397/06/01 20:10","price":7620},{"date":"1397/06/01 20:20","price":7642},{"date":"1397/06/01 20:30","price":7640},{"date":"1397/06/01 20:50","price":7651},{"date":"1397/06/01 21:10","price":7641}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398