کمترین: 
1245
بیشترین: 
1274
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1252
زمان: 
6/1 21:10
قیمت کرون نروژ امروز 1 شهریور 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 1 شهریور 1397 , 1252 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/01 10:20","price":1263},{"date":"1397/06/01 10:50","price":1264},{"date":"1397/06/01 11:00","price":1266},{"date":"1397/06/01 11:30","price":1267},{"date":"1397/06/01 11:50","price":1274},{"date":"1397/06/01 12:00","price":1268},{"date":"1397/06/01 12:10","price":1265},{"date":"1397/06/01 12:20","price":1266},{"date":"1397/06/01 12:30","price":1270},{"date":"1397/06/01 12:50","price":1267},{"date":"1397/06/01 13:00","price":1265},{"date":"1397/06/01 13:10","price":1269},{"date":"1397/06/01 13:20","price":1273},{"date":"1397/06/01 13:50","price":1272},{"date":"1397/06/01 14:00","price":1274},{"date":"1397/06/01 14:20","price":1271},{"date":"1397/06/01 14:30","price":1268},{"date":"1397/06/01 14:50","price":1265},{"date":"1397/06/01 15:00","price":1263},{"date":"1397/06/01 15:10","price":1265},{"date":"1397/06/01 15:20","price":1263},{"date":"1397/06/01 15:30","price":1261},{"date":"1397/06/01 16:00","price":1262},{"date":"1397/06/01 16:10","price":1265},{"date":"1397/06/01 16:20","price":1260},{"date":"1397/06/01 16:30","price":1261},{"date":"1397/06/01 16:50","price":1259},{"date":"1397/06/01 17:00","price":1250},{"date":"1397/06/01 17:20","price":1247},{"date":"1397/06/01 17:30","price":1245},{"date":"1397/06/01 17:50","price":1251},{"date":"1397/06/01 18:00","price":1252},{"date":"1397/06/01 18:10","price":1253},{"date":"1397/06/01 18:20","price":1257},{"date":"1397/06/01 18:30","price":1254},{"date":"1397/06/01 18:50","price":1252},{"date":"1397/06/01 19:10","price":1254},{"date":"1397/06/01 19:20","price":1256},{"date":"1397/06/01 19:30","price":1255},{"date":"1397/06/01 19:50","price":1251},{"date":"1397/06/01 20:20","price":1254},{"date":"1397/06/01 21:00","price":1253},{"date":"1397/06/01 21:10","price":1252}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398