کمترین: 
2850
بیشترین: 
2923
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2879
زمان: 
6/1 21:20
قیمت ریال قطر امروز 1 شهریور 1397
قیمت ریال قطردر تاریخ 1 شهریور 1397 , 2879 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/01 10:20","price":2906},{"date":"1397/06/01 11:50","price":2915},{"date":"1397/06/01 12:00","price":2911},{"date":"1397/06/01 12:10","price":2908},{"date":"1397/06/01 12:20","price":2907},{"date":"1397/06/01 12:30","price":2916},{"date":"1397/06/01 12:50","price":2914},{"date":"1397/06/01 13:00","price":2906},{"date":"1397/06/01 13:20","price":2923},{"date":"1397/06/01 13:30","price":2918},{"date":"1397/06/01 14:00","price":2915},{"date":"1397/06/01 14:10","price":2920},{"date":"1397/06/01 14:20","price":2906},{"date":"1397/06/01 14:30","price":2904},{"date":"1397/06/01 14:50","price":2901},{"date":"1397/06/01 15:00","price":2893},{"date":"1397/06/01 15:10","price":2901},{"date":"1397/06/01 15:20","price":2898},{"date":"1397/06/01 15:30","price":2892},{"date":"1397/06/01 15:50","price":2883},{"date":"1397/06/01 16:00","price":2892},{"date":"1397/06/01 16:10","price":2890},{"date":"1397/06/01 16:20","price":2895},{"date":"1397/06/01 16:30","price":2884},{"date":"1397/06/01 17:00","price":2864},{"date":"1397/06/01 17:20","price":2858},{"date":"1397/06/01 17:30","price":2850},{"date":"1397/06/01 17:50","price":2873},{"date":"1397/06/01 18:00","price":2869},{"date":"1397/06/01 18:10","price":2864},{"date":"1397/06/01 18:20","price":2881},{"date":"1397/06/01 18:30","price":2870},{"date":"1397/06/01 19:00","price":2873},{"date":"1397/06/01 19:10","price":2881},{"date":"1397/06/01 19:20","price":2883},{"date":"1397/06/01 19:30","price":2879},{"date":"1397/06/01 19:50","price":2871},{"date":"1397/06/01 20:10","price":2870},{"date":"1397/06/01 20:20","price":2879},{"date":"1397/06/01 20:50","price":2881},{"date":"1397/06/01 21:00","price":2883},{"date":"1397/06/01 21:10","price":2880},{"date":"1397/06/01 21:20","price":2879}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398