کمترین: 
2770
بیشترین: 
2840
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2796
زمان: 
6/1 21:20
قیمت ریال عربستان امروز 1 شهریور 1397
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 1 شهریور 1397 , 2796 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/01 10:20","price":2825},{"date":"1397/06/01 10:50","price":2824},{"date":"1397/06/01 11:10","price":2825},{"date":"1397/06/01 11:20","price":2823},{"date":"1397/06/01 11:30","price":2825},{"date":"1397/06/01 11:50","price":2837},{"date":"1397/06/01 12:00","price":2830},{"date":"1397/06/01 12:10","price":2823},{"date":"1397/06/01 12:20","price":2824},{"date":"1397/06/01 12:30","price":2834},{"date":"1397/06/01 12:50","price":2826},{"date":"1397/06/01 13:00","price":2824},{"date":"1397/06/01 13:10","price":2829},{"date":"1397/06/01 13:20","price":2840},{"date":"1397/06/01 13:30","price":2838},{"date":"1397/06/01 13:50","price":2835},{"date":"1397/06/01 14:00","price":2840},{"date":"1397/06/01 14:10","price":2836},{"date":"1397/06/01 14:20","price":2830},{"date":"1397/06/01 14:30","price":2823},{"date":"1397/06/01 14:50","price":2818},{"date":"1397/06/01 15:00","price":2810},{"date":"1397/06/01 15:10","price":2815},{"date":"1397/06/01 15:20","price":2812},{"date":"1397/06/01 15:30","price":2809},{"date":"1397/06/01 15:50","price":2802},{"date":"1397/06/01 16:00","price":2806},{"date":"1397/06/01 16:10","price":2812},{"date":"1397/06/01 16:20","price":2801},{"date":"1397/06/01 16:30","price":2802},{"date":"1397/06/01 16:50","price":2797},{"date":"1397/06/01 17:00","price":2779},{"date":"1397/06/01 17:20","price":2774},{"date":"1397/06/01 17:30","price":2770},{"date":"1397/06/01 17:50","price":2787},{"date":"1397/06/01 18:00","price":2789},{"date":"1397/06/01 18:10","price":2792},{"date":"1397/06/01 18:20","price":2800},{"date":"1397/06/01 18:30","price":2792},{"date":"1397/06/01 18:50","price":2789},{"date":"1397/06/01 19:00","price":2791},{"date":"1397/06/01 19:10","price":2795},{"date":"1397/06/01 19:20","price":2800},{"date":"1397/06/01 19:30","price":2797},{"date":"1397/06/01 19:50","price":2788},{"date":"1397/06/01 20:00","price":2789},{"date":"1397/06/01 20:20","price":2797},{"date":"1397/06/01 20:30","price":2796},{"date":"1397/06/01 20:50","price":2800},{"date":"1397/06/01 21:10","price":2797},{"date":"1397/06/01 21:20","price":2796}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398