کمترین: 
1142
بیشترین: 
1173
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1148
زمان: 
6/1 21:10
قیمت کرون سوئد امروز 1 شهریور 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 1 شهریور 1397 , 1148 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/01 10:20","price":1164},{"date":"1397/06/01 10:50","price":1165},{"date":"1397/06/01 11:00","price":1166},{"date":"1397/06/01 11:10","price":1165},{"date":"1397/06/01 11:50","price":1173},{"date":"1397/06/01 12:00","price":1169},{"date":"1397/06/01 12:10","price":1165},{"date":"1397/06/01 12:30","price":1169},{"date":"1397/06/01 12:50","price":1165},{"date":"1397/06/01 13:00","price":1164},{"date":"1397/06/01 13:10","price":1166},{"date":"1397/06/01 13:20","price":1170},{"date":"1397/06/01 13:50","price":1169},{"date":"1397/06/01 14:00","price":1170},{"date":"1397/06/01 14:10","price":1169},{"date":"1397/06/01 14:20","price":1167},{"date":"1397/06/01 14:30","price":1163},{"date":"1397/06/01 14:50","price":1162},{"date":"1397/06/01 15:00","price":1159},{"date":"1397/06/01 15:10","price":1161},{"date":"1397/06/01 15:20","price":1160},{"date":"1397/06/01 15:30","price":1158},{"date":"1397/06/01 16:00","price":1160},{"date":"1397/06/01 16:10","price":1161},{"date":"1397/06/01 16:20","price":1157},{"date":"1397/06/01 16:30","price":1158},{"date":"1397/06/01 16:50","price":1155},{"date":"1397/06/01 17:00","price":1147},{"date":"1397/06/01 17:20","price":1143},{"date":"1397/06/01 17:30","price":1142},{"date":"1397/06/01 17:50","price":1148},{"date":"1397/06/01 18:10","price":1150},{"date":"1397/06/01 18:20","price":1153},{"date":"1397/06/01 18:30","price":1151},{"date":"1397/06/01 18:50","price":1149},{"date":"1397/06/01 19:00","price":1148},{"date":"1397/06/01 19:10","price":1149},{"date":"1397/06/01 19:20","price":1151},{"date":"1397/06/01 19:30","price":1150},{"date":"1397/06/01 19:50","price":1148},{"date":"1397/06/01 20:10","price":1147},{"date":"1397/06/01 20:20","price":1150},{"date":"1397/06/01 20:50","price":1151},{"date":"1397/06/01 21:00","price":1150},{"date":"1397/06/01 21:10","price":1148}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398