کمترین: 
6932
بیشترین: 
7104
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6967
زمان: 
6/1 21:20
قیمت دلار نیوزیلند امروز 1 شهریور 1397
قیمت دلار نیوزیلنددر تاریخ 1 شهریور 1397 , 6967 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/01 10:20","price":7062},{"date":"1397/06/01 10:30","price":7063},{"date":"1397/06/01 10:50","price":7064},{"date":"1397/06/01 11:00","price":7066},{"date":"1397/06/01 11:20","price":7062},{"date":"1397/06/01 11:30","price":7066},{"date":"1397/06/01 11:50","price":7102},{"date":"1397/06/01 12:00","price":7081},{"date":"1397/06/01 12:10","price":7062},{"date":"1397/06/01 12:20","price":7066},{"date":"1397/06/01 12:30","price":7090},{"date":"1397/06/01 12:50","price":7076},{"date":"1397/06/01 13:00","price":7065},{"date":"1397/06/01 13:10","price":7081},{"date":"1397/06/01 13:20","price":7104},{"date":"1397/06/01 13:30","price":7102},{"date":"1397/06/01 13:50","price":7093},{"date":"1397/06/01 14:00","price":7103},{"date":"1397/06/01 14:10","price":7093},{"date":"1397/06/01 14:20","price":7078},{"date":"1397/06/01 14:30","price":7059},{"date":"1397/06/01 14:50","price":7050},{"date":"1397/06/01 15:00","price":7029},{"date":"1397/06/01 15:10","price":7042},{"date":"1397/06/01 15:20","price":7033},{"date":"1397/06/01 15:30","price":7029},{"date":"1397/06/01 15:50","price":7014},{"date":"1397/06/01 16:00","price":7026},{"date":"1397/06/01 16:10","price":7040},{"date":"1397/06/01 16:20","price":7015},{"date":"1397/06/01 16:30","price":7013},{"date":"1397/06/01 16:50","price":6997},{"date":"1397/06/01 17:00","price":6952},{"date":"1397/06/01 17:20","price":6942},{"date":"1397/06/01 17:30","price":6932},{"date":"1397/06/01 17:50","price":6962},{"date":"1397/06/01 18:00","price":6966},{"date":"1397/06/01 18:10","price":6972},{"date":"1397/06/01 18:20","price":6990},{"date":"1397/06/01 18:30","price":6973},{"date":"1397/06/01 18:50","price":6964},{"date":"1397/06/01 19:00","price":6965},{"date":"1397/06/01 19:10","price":6975},{"date":"1397/06/01 19:20","price":6990},{"date":"1397/06/01 19:30","price":6979},{"date":"1397/06/01 19:50","price":6960},{"date":"1397/06/01 20:00","price":6961},{"date":"1397/06/01 20:20","price":6977},{"date":"1397/06/01 20:30","price":6975},{"date":"1397/06/01 20:50","price":6981},{"date":"1397/06/01 21:00","price":6977},{"date":"1397/06/01 21:10","price":6972},{"date":"1397/06/01 21:20","price":6967}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398