کمترین: 
1510
بیشترین: 
1549
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1521
زمان: 
6/1 21:20
قیمت یوان چین امروز 1 شهریور 1397
قیمت یوان چیندر تاریخ 1 شهریور 1397 , 1521 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/01 10:20","price":1539},{"date":"1397/06/01 10:30","price":1541},{"date":"1397/06/01 10:50","price":1539},{"date":"1397/06/01 11:00","price":1540},{"date":"1397/06/01 11:10","price":1541},{"date":"1397/06/01 11:20","price":1540},{"date":"1397/06/01 11:30","price":1541},{"date":"1397/06/01 11:50","price":1548},{"date":"1397/06/01 12:00","price":1544},{"date":"1397/06/01 12:10","price":1540},{"date":"1397/06/01 12:20","price":1541},{"date":"1397/06/01 12:30","price":1546},{"date":"1397/06/01 12:50","price":1543},{"date":"1397/06/01 13:00","price":1541},{"date":"1397/06/01 13:10","price":1543},{"date":"1397/06/01 13:20","price":1549},{"date":"1397/06/01 13:30","price":1547},{"date":"1397/06/01 13:50","price":1546},{"date":"1397/06/01 14:00","price":1548},{"date":"1397/06/01 14:10","price":1547},{"date":"1397/06/01 14:20","price":1543},{"date":"1397/06/01 14:30","price":1539},{"date":"1397/06/01 14:50","price":1537},{"date":"1397/06/01 15:00","price":1531},{"date":"1397/06/01 15:10","price":1534},{"date":"1397/06/01 15:20","price":1532},{"date":"1397/06/01 15:30","price":1531},{"date":"1397/06/01 15:50","price":1528},{"date":"1397/06/01 16:00","price":1530},{"date":"1397/06/01 16:10","price":1534},{"date":"1397/06/01 16:20","price":1530},{"date":"1397/06/01 16:30","price":1528},{"date":"1397/06/01 16:50","price":1525},{"date":"1397/06/01 17:00","price":1515},{"date":"1397/06/01 17:20","price":1512},{"date":"1397/06/01 17:30","price":1510},{"date":"1397/06/01 17:50","price":1519},{"date":"1397/06/01 18:00","price":1520},{"date":"1397/06/01 18:10","price":1521},{"date":"1397/06/01 18:20","price":1526},{"date":"1397/06/01 18:30","price":1521},{"date":"1397/06/01 19:10","price":1523},{"date":"1397/06/01 19:20","price":1526},{"date":"1397/06/01 19:30","price":1524},{"date":"1397/06/01 19:50","price":1520},{"date":"1397/06/01 20:20","price":1524},{"date":"1397/06/01 20:50","price":1526},{"date":"1397/06/01 21:00","price":1524},{"date":"1397/06/01 21:10","price":1523},{"date":"1397/06/01 21:20","price":1521}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1399