کمترین: 
2827
بیشترین: 
2899
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2855
زمان: 
6/1 21:20
قیمت درهم امارات امروز 1 شهریور 1397
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 1 شهریور 1397 , 2855 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/01 10:20","price":2881},{"date":"1397/06/01 10:30","price":2882},{"date":"1397/06/01 10:50","price":2881},{"date":"1397/06/01 11:10","price":2882},{"date":"1397/06/01 11:20","price":2880},{"date":"1397/06/01 11:30","price":2882},{"date":"1397/06/01 11:50","price":2895},{"date":"1397/06/01 12:00","price":2888},{"date":"1397/06/01 12:10","price":2883},{"date":"1397/06/01 12:30","price":2892},{"date":"1397/06/01 12:50","price":2886},{"date":"1397/06/01 13:00","price":2882},{"date":"1397/06/01 13:10","price":2888},{"date":"1397/06/01 13:20","price":2899},{"date":"1397/06/01 13:30","price":2896},{"date":"1397/06/01 13:50","price":2894},{"date":"1397/06/01 14:00","price":2898},{"date":"1397/06/01 14:10","price":2895},{"date":"1397/06/01 14:20","price":2889},{"date":"1397/06/01 14:30","price":2880},{"date":"1397/06/01 14:50","price":2876},{"date":"1397/06/01 15:00","price":2868},{"date":"1397/06/01 15:10","price":2873},{"date":"1397/06/01 15:20","price":2870},{"date":"1397/06/01 15:30","price":2868},{"date":"1397/06/01 15:50","price":2859},{"date":"1397/06/01 16:00","price":2864},{"date":"1397/06/01 16:10","price":2870},{"date":"1397/06/01 16:20","price":2864},{"date":"1397/06/01 16:30","price":2859},{"date":"1397/06/01 16:50","price":2855},{"date":"1397/06/01 17:00","price":2836},{"date":"1397/06/01 17:20","price":2831},{"date":"1397/06/01 17:30","price":2827},{"date":"1397/06/01 17:50","price":2844},{"date":"1397/06/01 18:00","price":2846},{"date":"1397/06/01 18:10","price":2849},{"date":"1397/06/01 18:20","price":2858},{"date":"1397/06/01 18:30","price":2849},{"date":"1397/06/01 18:50","price":2847},{"date":"1397/06/01 19:00","price":2849},{"date":"1397/06/01 19:10","price":2853},{"date":"1397/06/01 19:20","price":2858},{"date":"1397/06/01 19:30","price":2855},{"date":"1397/06/01 19:50","price":2847},{"date":"1397/06/01 20:10","price":2846},{"date":"1397/06/01 20:20","price":2855},{"date":"1397/06/01 20:50","price":2858},{"date":"1397/06/01 21:00","price":2859},{"date":"1397/06/01 21:10","price":2856},{"date":"1397/06/01 21:20","price":2855}
بروزرسانی در تاریخ 20 آذر 1398