کمترین: 
2.942
بیشترین: 
2.973
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.963
زمان: 
6/1 23:08
قیمت گاز طبیعی امروز 1 شهریور 1397
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 1 شهریور 1397 , 2.963 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/01 00:08","price":2.963},{"date":"1397/06/01 01:08","price":2.959},{"date":"1397/06/01 02:08","price":2.957},{"date":"1397/06/01 03:08","price":2.952},{"date":"1397/06/01 04:08","price":2.954},{"date":"1397/06/01 04:32","price":2.956},{"date":"1397/06/01 05:08","price":2.955},{"date":"1397/06/01 07:08","price":2.953},{"date":"1397/06/01 08:08","price":2.952},{"date":"1397/06/01 09:08","price":2.953},{"date":"1397/06/01 10:08","price":2.952},{"date":"1397/06/01 12:08","price":2.949},{"date":"1397/06/01 13:08","price":2.947},{"date":"1397/06/01 14:08","price":2.953},{"date":"1397/06/01 15:08","price":2.957},{"date":"1397/06/01 16:08","price":2.964},{"date":"1397/06/01 17:08","price":2.95},{"date":"1397/06/01 18:08","price":2.954},{"date":"1397/06/01 19:08","price":2.942},{"date":"1397/06/01 20:08","price":2.958},{"date":"1397/06/01 21:08","price":2.96},{"date":"1397/06/01 22:08","price":2.973},{"date":"1397/06/01 23:08","price":2.963}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398