کمترین: 
2.0482
بیشترین: 
2.0705
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.0564
زمان: 
6/1 23:08
قیمت بنزین امروز 1 شهریور 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 1 شهریور 1397 , 2.0564 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/01 00:08","price":2.0705},{"date":"1397/06/01 01:08","price":2.0684},{"date":"1397/06/01 02:08","price":2.0705},{"date":"1397/06/01 04:08","price":2.0695},{"date":"1397/06/01 06:08","price":2.0685},{"date":"1397/06/01 07:08","price":2.0666},{"date":"1397/06/01 08:08","price":2.0685},{"date":"1397/06/01 09:08","price":2.0665},{"date":"1397/06/01 11:08","price":2.0655},{"date":"1397/06/01 12:08","price":2.0652},{"date":"1397/06/01 13:08","price":2.0615},{"date":"1397/06/01 14:08","price":2.064},{"date":"1397/06/01 15:08","price":2.063},{"date":"1397/06/01 16:08","price":2.0631},{"date":"1397/06/01 17:08","price":2.0617},{"date":"1397/06/01 18:08","price":2.054},{"date":"1397/06/01 19:08","price":2.0482},{"date":"1397/06/01 20:08","price":2.0535},{"date":"1397/06/01 21:08","price":2.06},{"date":"1397/06/01 22:08","price":2.0545},{"date":"1397/06/01 23:08","price":2.0564}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398