کمترین: 
663.63
بیشترین: 
667.63
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
667.13
زمان: 
6/1 23:08
قیمت گازوئیل امروز 1 شهریور 1397
قیمت گازوئیلدر تاریخ 1 شهریور 1397 , 667.13 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/01 00:08","price":666.63},{"date":"1397/06/01 01:08","price":665.63},{"date":"1397/06/01 02:08","price":666.88},{"date":"1397/06/01 05:08","price":666},{"date":"1397/06/01 06:08","price":665.38},{"date":"1397/06/01 07:08","price":665},{"date":"1397/06/01 08:08","price":665.38},{"date":"1397/06/01 09:08","price":664.75},{"date":"1397/06/01 10:08","price":664.5},{"date":"1397/06/01 11:08","price":664.13},{"date":"1397/06/01 12:08","price":664.38},{"date":"1397/06/01 13:08","price":663.63},{"date":"1397/06/01 14:08","price":664.63},{"date":"1397/06/01 16:08","price":665.38},{"date":"1397/06/01 17:08","price":665.88},{"date":"1397/06/01 18:08","price":664.63},{"date":"1397/06/01 19:08","price":664.38},{"date":"1397/06/01 20:08","price":666.13},{"date":"1397/06/01 21:08","price":667.63},{"date":"1397/06/01 22:08","price":667.38},{"date":"1397/06/01 23:08","price":667.13}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398