کمترین: 
2.1612
بیشترین: 
2.1763
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.1732
زمان: 
6/1 23:08
قیمت نفت کوره امروز 1 شهریور 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 1 شهریور 1397 , 2.1732 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/01 00:08","price":2.1713},{"date":"1397/06/01 01:08","price":2.169},{"date":"1397/06/01 02:08","price":2.1718},{"date":"1397/06/01 03:08","price":2.1695},{"date":"1397/06/01 04:08","price":2.1683},{"date":"1397/06/01 04:32","price":2.1681},{"date":"1397/06/01 05:08","price":2.168},{"date":"1397/06/01 06:08","price":2.167},{"date":"1397/06/01 07:08","price":2.165},{"date":"1397/06/01 08:08","price":2.1668},{"date":"1397/06/01 09:08","price":2.1654},{"date":"1397/06/01 10:08","price":2.1644},{"date":"1397/06/01 11:08","price":2.1635},{"date":"1397/06/01 12:08","price":2.162},{"date":"1397/06/01 13:08","price":2.1612},{"date":"1397/06/01 14:08","price":2.165},{"date":"1397/06/01 15:08","price":2.1646},{"date":"1397/06/01 16:08","price":2.1672},{"date":"1397/06/01 17:08","price":2.1692},{"date":"1397/06/01 18:08","price":2.1662},{"date":"1397/06/01 19:08","price":2.1642},{"date":"1397/06/01 20:08","price":2.1735},{"date":"1397/06/01 21:08","price":2.1763},{"date":"1397/06/01 22:08","price":2.1736},{"date":"1397/06/01 23:08","price":2.1732}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398