کمترین: 
74.36
بیشترین: 
74.92
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
74.64
زمان: 
6/1 22:08
قیمت نفت برنت امروز 1 شهریور 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 1 شهریور 1397 , 74.64 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/01 00:08","price":74.83},{"date":"1397/06/01 01:08","price":74.72},{"date":"1397/06/01 02:08","price":74.92},{"date":"1397/06/01 03:08","price":74.91},{"date":"1397/06/01 05:08","price":74.74},{"date":"1397/06/01 06:08","price":74.69},{"date":"1397/06/01 07:08","price":74.61},{"date":"1397/06/01 08:08","price":74.64},{"date":"1397/06/01 09:08","price":74.62},{"date":"1397/06/01 10:08","price":74.59},{"date":"1397/06/01 11:08","price":74.58},{"date":"1397/06/01 12:08","price":74.56},{"date":"1397/06/01 13:08","price":74.5},{"date":"1397/06/01 15:08","price":74.52},{"date":"1397/06/01 16:08","price":74.53},{"date":"1397/06/01 17:08","price":74.62},{"date":"1397/06/01 18:08","price":74.42},{"date":"1397/06/01 19:08","price":74.36},{"date":"1397/06/01 20:08","price":74.62},{"date":"1397/06/01 21:08","price":74.72},{"date":"1397/06/01 22:08","price":74.64}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398