کمترین: 
67.56
بیشترین: 
68.12
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
67.75
زمان: 
6/1 23:08
قیمت نفت سبک امروز 1 شهریور 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 1 شهریور 1397 , 67.75 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/06/01 00:08","price":67.97},{"date":"1397/06/01 01:08","price":67.88},{"date":"1397/06/01 02:08","price":68.12},{"date":"1397/06/01 03:08","price":68.06},{"date":"1397/06/01 04:08","price":67.97},{"date":"1397/06/01 05:08","price":68},{"date":"1397/06/01 06:08","price":67.92},{"date":"1397/06/01 07:08","price":67.84},{"date":"1397/06/01 08:08","price":67.91},{"date":"1397/06/01 09:08","price":67.88},{"date":"1397/06/01 10:08","price":67.89},{"date":"1397/06/01 11:08","price":67.83},{"date":"1397/06/01 12:08","price":67.77},{"date":"1397/06/01 13:08","price":67.75},{"date":"1397/06/01 14:08","price":67.78},{"date":"1397/06/01 15:08","price":67.77},{"date":"1397/06/01 16:08","price":67.78},{"date":"1397/06/01 17:08","price":67.89},{"date":"1397/06/01 18:08","price":67.56},{"date":"1397/06/01 19:08","price":67.63},{"date":"1397/06/01 20:08","price":67.67},{"date":"1397/06/01 21:08","price":67.72},{"date":"1397/06/01 22:08","price":67.77},{"date":"1397/06/01 23:08","price":67.75}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398