کمترین: 
بیشترین: 
قیمت تقلبی: 
قیمت زنده
زمان: 
6/1 23:56
قیمت dsعنوان امروز 1 شهریور 1397
قیمت dsعنواندر تاریخ 1 شهریور 1397 , قیمت زنده است.
تمامی مقادیر امروز

بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398