کمترین: 
1281500
بیشترین: 
1283500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1281500
زمان: 
5/31 20:00
قیمت آبشده جهانی امروز 31 مرداد 1397
قیمت آبشده جهانیدر تاریخ 31 مرداد 1397 , 1281500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/31 17:45","price":1283500},{"date":"1397/05/31 20:00","price":1281500}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398