کمترین: 
1282000
بیشترین: 
1284000
قیمت تقلبی: 
1282000
زمان: 
5/31 20:00
قیمت آبشده بنکداری امروز 31 مرداد 1397
قیمت آبشده بنکداریدر تاریخ 31 مرداد 1397 , 1282000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/31 17:45","price":1284000},{"date":"1397/05/31 20:00","price":1282000}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1399