کمترین: 
1281000
بیشترین: 
1283000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1281000
زمان: 
5/31 20:00
قیمت آبشده نقدی امروز 31 مرداد 1397
قیمت آبشده نقدیدر تاریخ 31 مرداد 1397 , 1281000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/31 17:45","price":1283000},{"date":"1397/05/31 20:00","price":1281000}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398