کمترین: 
145
بیشترین: 
146
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
145
زمان: 
5/31 19:30
قیمت افغانی امروز 31 مرداد 1397
قیمت افغانیدر تاریخ 31 مرداد 1397 , 145 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/31 16:00","price":145},{"date":"1397/05/31 16:50","price":146},{"date":"1397/05/31 17:00","price":145},{"date":"1397/05/31 18:00","price":146},{"date":"1397/05/31 19:30","price":145}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398