کمترین: 
1704700
بیشترین: 
1718000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1704700
زمان: 
5/31 20:40
قیمت مثقال / حسب سکه امروز 31 مرداد 1397
قیمت مثقال / حسب سکهدر تاریخ 31 مرداد 1397 , 1704700 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/31 14:05","price":1711300},{"date":"1397/05/31 14:15","price":1713600},{"date":"1397/05/31 15:45","price":1715800},{"date":"1397/05/31 16:50","price":1718000},{"date":"1397/05/31 17:00","price":1717100},{"date":"1397/05/31 17:05","price":1715800},{"date":"1397/05/31 17:15","price":1718000},{"date":"1397/05/31 17:40","price":1715800},{"date":"1397/05/31 17:55","price":1713600},{"date":"1397/05/31 18:15","price":1715800},{"date":"1397/05/31 18:25","price":1706900},{"date":"1397/05/31 18:30","price":1709100},{"date":"1397/05/31 18:40","price":1714400},{"date":"1397/05/31 18:45","price":1709100},{"date":"1397/05/31 18:50","price":1713600},{"date":"1397/05/31 19:00","price":1712700},{"date":"1397/05/31 19:10","price":1711300},{"date":"1397/05/31 19:20","price":1708300},{"date":"1397/05/31 19:55","price":1706900},{"date":"1397/05/31 20:00","price":1707800},{"date":"1397/05/31 20:25","price":1706500},{"date":"1397/05/31 20:40","price":1704700}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398