کمترین: 
6167
بیشترین: 
6201
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6167
زمان: 
5/31 21:20
قیمت منات آذربایجان امروز 31 مرداد 1397
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 31 مرداد 1397 , 6167 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/31 10:20","price":6177},{"date":"1397/05/31 10:30","price":6176},{"date":"1397/05/31 10:50","price":6180},{"date":"1397/05/31 11:00","price":6181},{"date":"1397/05/31 11:10","price":6184},{"date":"1397/05/31 11:20","price":6185},{"date":"1397/05/31 11:50","price":6184},{"date":"1397/05/31 12:00","price":6188},{"date":"1397/05/31 12:10","price":6185},{"date":"1397/05/31 12:20","price":6184},{"date":"1397/05/31 12:30","price":6187},{"date":"1397/05/31 12:50","price":6186},{"date":"1397/05/31 13:00","price":6184},{"date":"1397/05/31 13:30","price":6201},{"date":"1397/05/31 13:50","price":6191},{"date":"1397/05/31 14:00","price":6185},{"date":"1397/05/31 14:10","price":6184},{"date":"1397/05/31 14:20","price":6188},{"date":"1397/05/31 14:30","price":6187},{"date":"1397/05/31 14:50","price":6184},{"date":"1397/05/31 15:00","price":6185},{"date":"1397/05/31 15:10","price":6187},{"date":"1397/05/31 15:30","price":6190},{"date":"1397/05/31 15:50","price":6186},{"date":"1397/05/31 16:00","price":6176},{"date":"1397/05/31 16:10","price":6173},{"date":"1397/05/31 16:20","price":6175},{"date":"1397/05/31 16:30","price":6173},{"date":"1397/05/31 16:50","price":6177},{"date":"1397/05/31 17:00","price":6174},{"date":"1397/05/31 17:20","price":6167},{"date":"1397/05/31 17:30","price":6169},{"date":"1397/05/31 17:50","price":6173},{"date":"1397/05/31 18:00","price":6180},{"date":"1397/05/31 18:10","price":6184},{"date":"1397/05/31 18:20","price":6189},{"date":"1397/05/31 18:30","price":6193},{"date":"1397/05/31 18:50","price":6197},{"date":"1397/05/31 19:00","price":6184},{"date":"1397/05/31 19:10","price":6183},{"date":"1397/05/31 19:20","price":6178},{"date":"1397/05/31 19:30","price":6169},{"date":"1397/05/31 19:50","price":6173},{"date":"1397/05/31 20:00","price":6170},{"date":"1397/05/31 20:10","price":6173},{"date":"1397/05/31 20:20","price":6171},{"date":"1397/05/31 20:30","price":6170},{"date":"1397/05/31 20:50","price":6169},{"date":"1397/05/31 21:10","price":6170},{"date":"1397/05/31 21:20","price":6167}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1399