کمترین: 
2572
بیشترین: 
2585
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2573
زمان: 
5/31 21:20
قیمت رینگیت مالزی امروز 31 مرداد 1397
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 31 مرداد 1397 , 2573 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/31 10:20","price":2578},{"date":"1397/05/31 11:00","price":2580},{"date":"1397/05/31 11:10","price":2581},{"date":"1397/05/31 11:20","price":2582},{"date":"1397/05/31 11:50","price":2581},{"date":"1397/05/31 12:00","price":2583},{"date":"1397/05/31 12:10","price":2582},{"date":"1397/05/31 12:20","price":2581},{"date":"1397/05/31 12:30","price":2582},{"date":"1397/05/31 13:00","price":2578},{"date":"1397/05/31 13:20","price":2576},{"date":"1397/05/31 13:30","price":2583},{"date":"1397/05/31 13:50","price":2580},{"date":"1397/05/31 14:00","price":2577},{"date":"1397/05/31 14:20","price":2578},{"date":"1397/05/31 14:50","price":2577},{"date":"1397/05/31 15:10","price":2578},{"date":"1397/05/31 15:30","price":2579},{"date":"1397/05/31 15:50","price":2578},{"date":"1397/05/31 16:00","price":2573},{"date":"1397/05/31 16:10","price":2574},{"date":"1397/05/31 16:20","price":2575},{"date":"1397/05/31 16:30","price":2574},{"date":"1397/05/31 16:50","price":2576},{"date":"1397/05/31 17:00","price":2574},{"date":"1397/05/31 17:20","price":2572},{"date":"1397/05/31 17:50","price":2575},{"date":"1397/05/31 18:00","price":2578},{"date":"1397/05/31 18:10","price":2579},{"date":"1397/05/31 18:20","price":2582},{"date":"1397/05/31 18:30","price":2583},{"date":"1397/05/31 18:50","price":2585},{"date":"1397/05/31 19:00","price":2580},{"date":"1397/05/31 19:20","price":2577},{"date":"1397/05/31 19:30","price":2573},{"date":"1397/05/31 19:50","price":2575},{"date":"1397/05/31 20:00","price":2574},{"date":"1397/05/31 20:10","price":2575},{"date":"1397/05/31 20:30","price":2574},{"date":"1397/05/31 20:50","price":2573},{"date":"1397/05/31 21:10","price":2574},{"date":"1397/05/31 21:20","price":2573}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398