کمترین: 
1343
بیشترین: 
1351
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1343
زمان: 
5/31 21:20
قیمت دلار هنگ کنگ امروز 31 مرداد 1397
قیمت دلار هنگ کنگدر تاریخ 31 مرداد 1397 , 1343 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/31 10:20","price":1345},{"date":"1397/05/31 11:00","price":1346},{"date":"1397/05/31 11:10","price":1347},{"date":"1397/05/31 12:00","price":1348},{"date":"1397/05/31 12:10","price":1347},{"date":"1397/05/31 12:30","price":1348},{"date":"1397/05/31 12:50","price":1347},{"date":"1397/05/31 13:30","price":1351},{"date":"1397/05/31 13:50","price":1348},{"date":"1397/05/31 14:00","price":1347},{"date":"1397/05/31 14:20","price":1348},{"date":"1397/05/31 14:50","price":1347},{"date":"1397/05/31 15:30","price":1348},{"date":"1397/05/31 15:50","price":1347},{"date":"1397/05/31 16:00","price":1345},{"date":"1397/05/31 16:10","price":1344},{"date":"1397/05/31 16:20","price":1345},{"date":"1397/05/31 16:30","price":1344},{"date":"1397/05/31 16:50","price":1345},{"date":"1397/05/31 17:00","price":1344},{"date":"1397/05/31 17:20","price":1343},{"date":"1397/05/31 17:50","price":1344},{"date":"1397/05/31 18:00","price":1346},{"date":"1397/05/31 18:10","price":1347},{"date":"1397/05/31 18:20","price":1348},{"date":"1397/05/31 18:30","price":1349},{"date":"1397/05/31 19:00","price":1347},{"date":"1397/05/31 19:20","price":1345},{"date":"1397/05/31 19:30","price":1343},{"date":"1397/05/31 19:50","price":1344},{"date":"1397/05/31 20:50","price":1343},{"date":"1397/05/31 21:10","price":1344},{"date":"1397/05/31 21:20","price":1343}
بروزرسانی در تاریخ 20 آذر 1398