کمترین: 
7716
بیشترین: 
7757
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
7716
زمان: 
5/31 21:20
قیمت دلار سنگاپور امروز 31 مرداد 1397
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 31 مرداد 1397 , 7716 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/31 10:20","price":7736},{"date":"1397/05/31 10:30","price":7731},{"date":"1397/05/31 10:50","price":7736},{"date":"1397/05/31 11:00","price":7739},{"date":"1397/05/31 11:10","price":7738},{"date":"1397/05/31 11:30","price":7742},{"date":"1397/05/31 11:50","price":7739},{"date":"1397/05/31 12:00","price":7744},{"date":"1397/05/31 12:10","price":7738},{"date":"1397/05/31 12:20","price":7737},{"date":"1397/05/31 12:30","price":7742},{"date":"1397/05/31 12:50","price":7737},{"date":"1397/05/31 13:00","price":7736},{"date":"1397/05/31 13:10","price":7735},{"date":"1397/05/31 13:20","price":7737},{"date":"1397/05/31 13:30","price":7757},{"date":"1397/05/31 13:50","price":7745},{"date":"1397/05/31 14:00","price":7740},{"date":"1397/05/31 14:10","price":7739},{"date":"1397/05/31 14:20","price":7744},{"date":"1397/05/31 14:30","price":7743},{"date":"1397/05/31 14:50","price":7742},{"date":"1397/05/31 15:00","price":7746},{"date":"1397/05/31 15:10","price":7747},{"date":"1397/05/31 15:50","price":7743},{"date":"1397/05/31 16:00","price":7736},{"date":"1397/05/31 16:10","price":7733},{"date":"1397/05/31 16:30","price":7731},{"date":"1397/05/31 16:50","price":7737},{"date":"1397/05/31 17:00","price":7733},{"date":"1397/05/31 17:20","price":7725},{"date":"1397/05/31 17:30","price":7726},{"date":"1397/05/31 17:50","price":7730},{"date":"1397/05/31 18:00","price":7740},{"date":"1397/05/31 18:10","price":7741},{"date":"1397/05/31 18:20","price":7748},{"date":"1397/05/31 18:30","price":7750},{"date":"1397/05/31 18:50","price":7755},{"date":"1397/05/31 19:00","price":7738},{"date":"1397/05/31 19:10","price":7733},{"date":"1397/05/31 19:20","price":7729},{"date":"1397/05/31 19:30","price":7720},{"date":"1397/05/31 19:50","price":7722},{"date":"1397/05/31 20:10","price":7724},{"date":"1397/05/31 20:20","price":7722},{"date":"1397/05/31 20:30","price":7719},{"date":"1397/05/31 20:50","price":7718},{"date":"1397/05/31 21:00","price":7717},{"date":"1397/05/31 21:10","price":7719},{"date":"1397/05/31 21:20","price":7716}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398