کمترین: 
1257
بیشترین: 
1269
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1262
زمان: 
5/31 21:10
قیمت کرون نروژ امروز 31 مرداد 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 31 مرداد 1397 , 1262 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/31 10:20","price":1258},{"date":"1397/05/31 10:30","price":1257},{"date":"1397/05/31 10:50","price":1258},{"date":"1397/05/31 11:00","price":1259},{"date":"1397/05/31 11:20","price":1258},{"date":"1397/05/31 11:50","price":1259},{"date":"1397/05/31 12:50","price":1257},{"date":"1397/05/31 13:00","price":1258},{"date":"1397/05/31 13:10","price":1259},{"date":"1397/05/31 13:30","price":1261},{"date":"1397/05/31 13:50","price":1263},{"date":"1397/05/31 14:00","price":1262},{"date":"1397/05/31 14:20","price":1263},{"date":"1397/05/31 14:50","price":1264},{"date":"1397/05/31 15:00","price":1265},{"date":"1397/05/31 15:10","price":1264},{"date":"1397/05/31 15:20","price":1265},{"date":"1397/05/31 15:30","price":1264},{"date":"1397/05/31 15:50","price":1266},{"date":"1397/05/31 16:10","price":1265},{"date":"1397/05/31 16:30","price":1264},{"date":"1397/05/31 16:50","price":1266},{"date":"1397/05/31 17:20","price":1265},{"date":"1397/05/31 17:30","price":1264},{"date":"1397/05/31 17:50","price":1266},{"date":"1397/05/31 18:00","price":1268},{"date":"1397/05/31 18:10","price":1266},{"date":"1397/05/31 18:20","price":1269},{"date":"1397/05/31 18:30","price":1268},{"date":"1397/05/31 19:00","price":1265},{"date":"1397/05/31 19:10","price":1264},{"date":"1397/05/31 19:20","price":1263},{"date":"1397/05/31 19:30","price":1262},{"date":"1397/05/31 20:00","price":1264},{"date":"1397/05/31 20:10","price":1263},{"date":"1397/05/31 20:50","price":1262},{"date":"1397/05/31 21:00","price":1263},{"date":"1397/05/31 21:10","price":1262}
بروزرسانی در تاریخ 25 آذر 1398