کمترین: 
1639
بیشترین: 
1648
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1640
زمان: 
5/31 21:20
قیمت کرون دانمارک امروز 31 مرداد 1397
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 31 مرداد 1397 , 1640 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/31 10:20","price":1640},{"date":"1397/05/31 10:50","price":1639},{"date":"1397/05/31 11:00","price":1640},{"date":"1397/05/31 11:50","price":1641},{"date":"1397/05/31 12:10","price":1640},{"date":"1397/05/31 12:30","price":1641},{"date":"1397/05/31 12:50","price":1639},{"date":"1397/05/31 13:30","price":1643},{"date":"1397/05/31 14:20","price":1644},{"date":"1397/05/31 15:00","price":1645},{"date":"1397/05/31 15:10","price":1644},{"date":"1397/05/31 15:50","price":1645},{"date":"1397/05/31 16:10","price":1644},{"date":"1397/05/31 16:20","price":1643},{"date":"1397/05/31 16:30","price":1642},{"date":"1397/05/31 16:50","price":1644},{"date":"1397/05/31 17:00","price":1643},{"date":"1397/05/31 17:30","price":1642},{"date":"1397/05/31 17:50","price":1644},{"date":"1397/05/31 18:00","price":1646},{"date":"1397/05/31 18:10","price":1645},{"date":"1397/05/31 18:20","price":1646},{"date":"1397/05/31 18:30","price":1647},{"date":"1397/05/31 18:50","price":1648},{"date":"1397/05/31 19:00","price":1645},{"date":"1397/05/31 19:10","price":1643},{"date":"1397/05/31 19:20","price":1641},{"date":"1397/05/31 19:30","price":1640},{"date":"1397/05/31 19:50","price":1641},{"date":"1397/05/31 20:20","price":1640},{"date":"1397/05/31 20:30","price":1639},{"date":"1397/05/31 20:50","price":1640},{"date":"1397/05/31 21:10","price":1639},{"date":"1397/05/31 21:20","price":1640}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398